Algemene
voorwaarden
Vidas

Algemene Voorwaarden
Vidas Trainingen
Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Vidas trainingen.

2. Training: een door Vidas verzorgde training of workshop waaronder een In-company, training, her- of bijscholing, geaccrediteerde trainingen, praktijksessie, Examen (indien expliciet overeengekomen), studie of themadag, dan wel enige andere vorm van training. Een Training kan onderverdeeld zijn in een of meerdere module(s) en kan verspreid zijn over meerdere momenten.

3. Training kosten: de kosten van de Training inclusief inschrijfgeld, zoals vermeld op de Website(s).

4. Trainingsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, presentaties, webinars, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook (zowel digitaal (bijv. e-learning) als op fysieke dragers), dat wordt gebruikt als onderdeel van de training.

6. Examen: een examen wordt door Vidas zelf afgenomen en meldt de geslaagde aan bij aangesloten opleider.

7. In-Company: een Training of workshop verzorgt voor een klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep deelnemers, eventueel op de/een eigen locatie van de klant.

8. Inschrijving: De aanmelding door de klant (consument of zakelijk), zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 en lid 2, voor de afname van en/of deelname aan een training, waarmee de Klant een Overeenkomst met Vidas aangaat.

9. Klant: (i) elke particulier (consument) dan wel (ii) elk bedrijf, elke instelling, elke ondernemer (niet zijnde consument) die bij Vidas een training afneemt.

10. Overeenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Vidas en een klant met betrekking tot het verzorgen van een training door Vidas, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.

11. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

12. Website(s): de website(s) van Vidas https://www.vidastrainingen.nl en https://www.eerstehulpaanouders.nl

Artikel 2 – Vidas Trainingen

Vidas Trainingen

Telefoonnummer: 0625107200
E-mailadres:  info@vidastrainingen.nl

KvK-nummer: 82857628

Btw-identificatienummer: NL003744214B44

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Op alle offertes, aanbiedingen, contracten, diensten en trainingen van Vidas Trainingen en op alle door Vidas Trainingen gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig lid 3.

2. Door het aangaan van een Overeenkomst met Vidas Trainingen aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Vidas Trainingen wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Vidas Trainingen en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail).

4. In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Vidas Trainingen een regeling treffen naar redelijkheid.

5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of het verbreken van de verbinding van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Vidas Trainingen en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 4 – Aanbod

1. Vidas Trainingen brengt het aanbod digitaal (onder meer via de Websites) en/of schriftelijk uit.
2. Het aanbod bevat een omschrijving van de training en/of van het trainingsmateriaal dat deel uitmaakt van de training. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit trainingsmateriaal verplicht is.

3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

1. de wijze van uitvoering van de Overeenkomst;

1. wanneer de Training start;

1. de voorwaarden waaronder de Training doorgaat en/of eventueel niet doorgaat;

1. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Training deel te mogen nemen;

1. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten, btw en belastingen;

1. de wijze van betaling;

1. de duur van de Overeenkomst.

4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Overeenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en staan tevens vermeld op de Websites. Op verzoek van de Klant zal Vidas Trainingen een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:

1. de identiteit van Vidas Trainingen

1. het recht van de klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 8;

1. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 5 – Overeenkomst

1. De Klant gaat een Overeenkomst met Vidas Trainingen aan door middel van de Inschrijving voor de Training. Inschrijving voor een Training vindt onder meer plaats (i) via (het formulier op) de Websites, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door Vidas Trainingen verstrekte digitale inschrijfformulier, (iv) via een landingspagina van een derde partij of (v) via een (zakelijk) contract.

2. Indien de Klant een particulier (consument) is komt de Overeenkomst tot stand op het moment waarop Vidas Trainingen schriftelijk de Inschrijving voor een training aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende training.

3. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van de training verstaan: het verschaffen van toegang tot het trainingsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

4. Vidas Trainingen is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde training te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is Vidas Trainingen gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

5. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Vidas Trainingen. Vidas Trainingen kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 7 – Wijziging Training

1. In geval de Klant de locatie, datum en/of tijdstip van de praktijksessie en/of Examen binnen 48 uur voor aanvang van de praktijksessie en/of Examen wenst te wijzigen geldt dat Vidas Trainingen gerechtigd is 50% over de training kosten (per gewijzigde module) bij de Klant in rekening te brengen.

Artikel 8 – Beëindiging en wijziging

Overeenkomst op Afstand

Producten, praktijksessies en Examens (niet zijnde digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd)

Artikel 9 – Examens

1. Indien van toepassing, wordt een Training afgesloten met een Examen (afgenomen door Vidas Trainingen zelf)

2. Afhankelijk hetgeen is overeengekomen, vindt inschrijving voor een (herkansing van een) Examen plaats 

3. Op het Examen is het examenreglement van de partner van Vidas Trainingen (die het Examen afneemt) van toepassing.

4. Vidas Trainingen verstrekt het certificaat of diploma van de Training nadat (i) aan alle eisen van de Training is voldaan, (ii) aan alle eisen van het Examen(reglement) is voldaan, en (iii) de totale kosten voor de Training (inclusief de examenkosten) door de Klant zijn voldaan. 

Artikel 10 – Betaling

1. Indien de Klant een particulier (consument) is, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van online bankieren (online) betaling. De Klant zal de verschuldigde bedragen betalen aan Vidas Trainingen. De Klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door Vidas Trainingen. Indien de Klant geen particulier (consument) is, vindt betaling uitsluitend plaats middels facturen.

2. Indien de Klant geen particulier (consument) is, dient de betaling uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Vidas Trainingen streeft ernaar de (eerste) zakelijke factuur twee weken voor aanvang van de Training aan de Klant te verzenden. Vidas Trainingen hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

3. De Klant dient de volledige kosten van een in-company voorafgaand aan de eerste bijeenkomst aan te hebben voldaan.

4. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt Vidas Trainingen de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

5. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die Vidas Trainingen moet maken om het aan Vidas Trainingen toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag. Indien de Klant een particulier (consument) is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal Vidas Trainingen de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

6. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.

7. Indien de Klant een particulier (consument) is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband met de Training mede is aangegaan en/of de Overeenkomst mede heeft ondertekend, is en blijft die werkgever, naast de Klant, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan Vidas Trainingen op grond van de Overeenkomst. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van (tussentijdse) beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.

Artikel 11 – Legitimatie

1. Bij Inschrijving voor een Training is de Klant verplicht de correcte en volledige gegevens van de Klant en, voor zover van toepassing, de volledige gegevens (zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs) van de deelnemer die de Training gaat volgen, te vermelden.

2. Ieder die een Training volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de praktijksessie en/of het Examen de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 5 lid 2 en, indien van toepassing, het behaalde theorie-certificaat in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de instructeur, trainer of een andere functionaris van de Training, te tonen.

Artikel 12 – Prijs

1. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, certificaat prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen door Vidas Trainingen worden doorberekend aan de Klant.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid, overmacht en onvoorziene omstandigheden

1. In het geval dat Vidas Trainingen aansprakelijk is voor schade aan de Klant of aan de deelnemers aan een Training, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten) doch niet overschrijdende het bedrag gelijk aan de door de Klant reeds betaalde trainingskosten.

2. Vidas Trainingen is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of aan de deelnemers aan een Training.

3. Vidas Trainingen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Training. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de instructeur of trainer of via het Trainingsmateriaal, de Website(s) of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Training.

4. Vidas Trainingen is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids-)instructies niet in acht neemt.

5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen die door Vidas Trainingen zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).

6. Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Training, staat de Klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de Training is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

7. Vidas Trainingen is te allen tijde gerechtigd de nakoming van één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten in geval van overmacht aan de zijde van Vidas Trainingen, zonder dat Vidas Trainingen tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.

Indien Vidas Trainingen als gevolg van een overmachtssituatie gedurende een periode van één maand of langer niet in staat is haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding verplicht zijn.

8. Van overmacht aan de zijde van Vidas Trainingen is sprake indien Vidas Trainingen verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of de voorbereidingen daarvan te voldoen, ten gevolge van omstandigheden buiten de directe invloedssfeer van directie en/of andere leidinggevenden binnen Vidas Trainingen.

9. In geval Vidas Trainingen door overmacht of door onvoorziene omstandigheden verhinderd is de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, heeft Vidas Trainingen het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de Klant gehouden te zijn. In deze gevallen is Vidas Trainingen verplicht de Klant zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

Artikel 15 – Uitval instructeur of docent /  trainer / examenbeoordelaar

1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent, instructeur, trainer of een examenbeoordelaar zal Vidas Trainingen dan wel de desbetreffende partner van Vidas Trainingen – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Vidas Trainingen de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende praktijksessie alsnog zal worden gegeven, of het betreffende Examen alsnog zal worden afgenomen.

2. In geval van ziekte en/of verhindering van een instructeur, trainer of een examenbeoordelaar heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. Vidas Trainingen zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van (alternatieve) les- en/of examendagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een instructeur, trainer of een examenbeoordelaar.

3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Training of een Examen annuleren vanwege de uitval van een instructeur, trainer of een examenbeoordelaar, of (ii) de Overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een instructeur, trainer en/of een examenbeoordelaar.

Artikel 16 – Vertrouwelijkheid

1. Vidas Trainingen, zal haar personeel en/of voor Vidas Trainingen ingeschakelde personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Vidas Trainingen conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

 Artikel 17 – Persoonsgegevens

1. Vidas Trainingen verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy verklaring van Vidas Trainingen. De Klant garandeert dat de aan Vidas Trainingen verstrekte, of op verzoek van Vidas Trainingen verwerkte persoonsgegevens worden verwerkt conform de Verwerkersvoorden in Bijlage 1, in ieder geval inhoudende de garantie dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Vidas Trainingen en daarvoor hun toestemming hebben gegeven.

Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Vidas Trainingen verstrekte en samengestelde Trainingsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Vidas Trainingen. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Vidas Trainingen.

2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Training is afgenomen, aan Vidas Trainingen verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 19 – Partners

1. Vidas Trainingen is gerechtigd een Training of gedeelten daarvan (waaronder een Examen) door een partner te laten verzorgen, in welk geval de Overeenkomst tussen de Klant en Vidas Trainingen en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven, tenzij uitdrukkelijk anders tussen Vidas Trainingen en de Klant is overeengekomen.

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

1. De Algemene Voorwaarden kunnen door Vidas Trainingen worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving via mail of door middel van een algemene kennisgeving op de Website(s).

Artikel 21 – Klachtenregeling

1. Eventuele klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, diensten en/of Training van Vidas Trainingen dienen schriftelijk (per e-mail) binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, te worden ingediend bij de directie van Vidas Trainingen.

Klantenservice e-mailadres: info@vidastrainingen.nl

2. Vidas Trainingen zal de klacht binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Vidas Trainingen de Klant daarvan, binnen de termijn van 14 dagen, op de hoogte stellen en daarbij een indicatie geven wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De Klant dient Vidas Trainingen in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

3. Indien partijen er, met inachtneming van de in artikel 21 lid 2 gestelde termijn, onderling niet uitkomen zal de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde. De onafhankelijke derde stelt de Klant in de gelegenheid de klacht mondeling toe te lichten. Dit kan achterwege gelaten worden, indien de Klant heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden of als een klacht kennelijk ongegrond is. De uitspraak van de onafhankelijke derde is voor alle partijen bindend.

Artikel 22 – Geschillen

1. De Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht. Alle eventuele geschillen worden, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 21, voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.